کلاس تخصصی المپیاد زیست شناسی، کمپبل تابستان 99 لینک خبرها

آزمون: هندسه فضایی 4 (متوسط)

هندسه فضایی 4 (متوسط)

در این آزمون آنلاین هندسه پایه دهم، با 15 سوال ساده از هندسه فضایی مواجه می شوید. موفق باشید.

ابتدا ذکر کنیم، ویدئوهای آموزشی مربوطه را از اینجا نیز می توانید پیدا کنید.

نقطه، خط و صفحه
خط راست از هر دو طرف نامحدود است. صفحه نیز از هر طرف ادامه دارد و ضخامتی ندارد.

حالت های مختلف دو خط در فضا

 • متقاطع
 • موازی: نقطه اشتراک ندارند اما صفحه ای شامل هر دوی آن ها وجود دارد.
 • متنافر: نقطه اشتراک ندارند و هیچ صفحه ای شامل هردوی آن ها وجود ندارد.

نکات خط و صفحه

 • از هر نقطه در صفحه یا فضا بی شمار خط می گذرد.
 • در صفحه از یک نقطه غیرواقع بر یک خط تنها یک خط موازی آن خط می توان رسم کرد.
 • در فضا از یک نقطه غیرواقع بر یک خط یک خط موازی و بی شمار خط متنافر با آن خط می توان رسم کرد.
 • در یک صفحه، دو خط موازی با یک خط با هم موازی اند. این موضوع در فضا نیز صادق است.
 • در یک صفحه، دو خط عمود بر یک خط با هم موازی اند اما در فضا می توانند موازی،متقاطع و یا متنفر باشند.

حالت های مختلف خط و صفحه

 • موازی: نقطه اشتراکی ندارند.
 • متقاطع: تنها یک نقطه اشتراک دارند.
 • منطبق: بی شمار نقطه اشتراک دارند.

نکات خط و صفحه

 • از یک خط در فضا، بی شمار صفحه می گذرد.
 • از دو خط متقاطع در فضا،تنها یک صفحه می گذرد.
 • از دو خط موازی در فضا، تنها یک صفحه می گذرد.
 • از یک نقطه غیر واقع بر یک صفحه، بی شمار خط موازی با آن صفحه می توان رسم کرد.

حالت های مختلف دو صفحه

 • موازی: نقطه اشتراک ندارند.
 • متقاطع: در یک خط راست (فصل مشترک) اشتراک دارند.

تعامد

 • خط عمود بر صفحه: فرض کنید خط I در نقطه A صفحه P را قطع می کند. خط I بر صفحه P عمود است هر گاه بر تمام خط های گذرنده از A در صفحه P عمود باشد.
 • می توان نشان داد اگر خطی بر دو خط متقاطع از صفحه ای عمود باشد، بر آن صفحه عمود است.
 • دو صفحه عمود برهم: دو صفحه بر هم عمودند هرگاه هرکدام شامل خطی باشد که بر دیگری عمود است.

برش

شکلی که از برخورد یک صفحه با یک جسم هندسی حاصل می شود، سطح مقطع آن نامیده میشود.

***

در اینجا می توانید ویدئو راه حل سوالات این آزمون آنلاین هندسه را مشاهده نمایید. توصیه می کنیم حتما قبل از مشاهده، آزمون را از خودتان بگیرید تا بازدهی آموزشی شما بیشتر شود.

تعداد سؤالات تعداد گزینه‌ها نمره‌ی منفی؟ مدت زمان آزمون (دقیقه) قیمت آزمون تاریخ ایجاد
13 4 دارد 75 رایگان 1399/04/08