کلاس تخصصی المپیاد زیست شناسی، کمپبل تابستان 99 لینک خبرها

آزمون: خط و معادله خط 2 (پیشرفته)

خط و معادله خط 2 (پیشرفته)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین ریاضی نهم فصل خط و معادله خط در سطح پیشرفته می باشد. در این آزمون ریاضی نهم، با یک آزمون ویژه دانش آموزان مستعد و برتر (مانند دانش آموزان مدارس سمپاد و مدارس برتر کشور) مواجه می شوید. آماده اید؟ پس خودتون رو برای این آزمون آنلاین ریاضی و یک چالش خوب دعوت کردید. شروع کنید!
راستی، انتخاب سوالات، با آقای سینا رضایی زارعی برنز جهانی المپیاد ریاضی بوده است.

در ادامه خلاصه ای از درسنامه مربوط به فصل خط و معادله خط ریاضی نهم را مشاهده می کنید.

نمایش براساس دو نقطه: با توجه به تعریف خط، خط راست کوتاه‌ترین فاصله بین دو نقطه می‌باشد. بنابراین معادله خطی که از این دو نفطه می‌گذرد را برحسب مختصات دو نقطه‌اش از خط می‌توان به صورت زیر نشان داد که (x1,y1) مختصات نقطه اول و (x2,y2) مختصات نقطه دوم است.

(y−y1)/(x-x1)=(y1-y2)/(x1-x2)

نمایش براساس شیب و یک نقطه: اگر برای نمایش معادله خط، از یک نقطه و شیب خط استفاده شود، فرم کلی آن را می‌توان به صورت (y-y1)=m(x-x1) نمایش داد. در این نمایش m شیب خط و (x1,y1) نقطه‌ای از خط است که مختصات آن را می‌دانیم.

نمایش براساس شیب و عرض از مبدا: شکل کلی برای معادله خط در این حالت به صورت y=mx+b است که در آن m شیب خط و b عرض از مبدا می‌باشد. اگر x=0 باشد، b مقداری را روی محور عرض‌ها (محور yها) نشان می‌دهد که خط مورد نظر محور عرض‌ها را قطع می‌کند.

نمایش استاندارد معادله خط: در این حالت فرم نمایش به صورت ax+by+c=0 است و a,b,c را پارامترهای خط می‌گویند. هر چند این رابطه به صورت یک معادله (طرف راست برابر با صفر) نوشته شده ولی می‌توان آن را به صورت‌هایی دیگری که در بالا گفته شد، در آورد.

در نهایت دقت کنید، تمام نمایش‌های بالا مشابه و در واقعیت یکسان هستند.

تعداد سؤالات تعداد گزینه‌ها نمره‌ی منفی؟ مدت زمان آزمون (دقیقه) قیمت آزمون تاریخ ایجاد
10 4 دارد 70 رایگان 1399/02/17