آزمون: رفتار اتم‌ها با یکدیگر 1 (پیشرفته)

رفتار اتم‌ها  با یکدیگر 1 (پیشرفته)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین شیمی فصل "رفتار اتم‌ها با یکدیگر" علوم نهم و در سطح پیشرفته می باشد. در این آزمون شیمی نهم، با یک آزمون ویژه دانش آموزان مستعد و برتر (مانند دانش آموزان مدارس سمپاد و مدارس برتر کشور) مواجه می شوید. آماده اید؟ پس خودتون رو برای این آزمون آنلاین فیزیک و یک چالش خوب دعوت کردید. شروع کنید!

مواد در طبیعت به سه حالت جامد، مایع و گاز هستند. اتم ها، ذرات تشکیل دهنده مواد هستند و هر اتم از سه ذره الکترون، پروتون و نوترون تشکیل شده است. پروتون و نوترون در هسته اتم قرار دارند و الکترون در مدار های مشخصی در اطراف هسته اتم در حال گردش اند و می توانند در شرایط خاصی از یک اتم جدا شده و به اتم دیگر منتقل شوند. در حالت عادی تعداد الکترون و پروتون هر اتم برابر است ولی چنانچه تحت شرایطی اتمی الکترون از دست بدهد یا بگیرد تبدیل به یون می شود.

عنصر

مواد خالصی هستند که فقط از یک نوع اتم تشکیل شده اند. مانند مس، طلا، اکسیژن و ...

ترکیب

مواد خالصی هستند که مولکول آنها زا دو یا چند اتم متفاوت تشکیل شده است، مانند نمک، شکر، آب و ... دقت کنید مواد معمولا در طبیعت به شکل خالص یافت نمی شوند.

یون

یون به اتم یا مولکولی گفته می‌شود که بار الکتریکی آن صفر نبوده و بار الکتریکی اضافه داشته باشند. این بار می‌تواند منفی یا مثبت باشد. نابرابری تعداد کل الکترون‌ها با پروتون‌ها (در یک اتم یا مولکول) به آن به صورت خالص، بار مثبت یا بار منفی الکتریکی می‌دهد. به یون مثبت (کاتیون) و یون منفی (آنیون) گفته می شود.

پیوند یونی

پیوندی است که بین یون های مثبت و منفی ایجاد می شود. همانطور که می دانید، واکنش فلز سدیم و گاز کلر، سدیم کلرید بوجود می آورد. اگر تعداد الکترون های سدیم و کلر را قبل و بعد از واکنش با همدیگر مقایسه کنیم متوجه می شویم که سدیم یک الترون از دست داده و تبدیل به یون مثبت -کاتیون- شده و کلر یک الکترون گرفته و تبدیل به یون منفی -آنیون- شده است.

  • یون ها می توانند در یک محلول حرکت کنند و به طور مساوی در همه جای محلول پخش شوند و جریان الکتریکی را در آن محلول برقرار سازند. یون ها در حالت جامد رسانا نیستند و سخت و شکننده می باشند.

پیوند کووالانسی

وقتی که دو اتم نافلز مناسب در کنار هم قرار می گیرند یک یا چند الکترون مدار آخر خود را با یکدیگر به اشتراک می گذارند و پیوندی بین آنها برقرار می شود که به آن پیوند کووالانسی می گویند.

  • با دقت در ترکیب مولکولی آب کتوجه می شویم که برخی از اتم ها فقط می توانند یک پیوند کووالانسی برقرار کند مانند هیدروژن ولی برخی از اتم ها دو یا چند پیوند کووالانسی برقرار می کنند مانند اکسیژن.  نیتروژن سه پیوند کووالانسی و کربن چهار پیوند کووالانسی بر قرار کند.

انواع پیوند

  1. پیوند یونی: پیوندی است که به واسطه انتقال الکترون بین دو ذره صورت می گیرد. یعنی پیوند بین یون مثبت و یون منفی مانند پیوندی که بین فلز ها و نافلزها می تواند ایجاد شود.
  2. پیوند کووالانسی: پیوندی است که از به اشتراک گذاشتن تعدادی از الکترون های مدار آخر بین دو اتم ایجاد می شود؛ مانند پیوند بین دو نافلز اکسیژن و هیدروژن.
  • به موادی که از پیوند یونی حاصل می شوند، ترکیب یونی و به موادی که از پیوند کووالانسی به وجود می آیند، ترکیب مولکولی می گویند.

چند نکته

  • اگر ترکیب های یونی را در آب حل کنیم یون های مثبت و منفی آنها از هم جدا می شوند و این ذره ها در کل محلول پخش می شوند به همین دلیل می توانند جریان الکتریکی را از خود عبور دهند.
  • موادی که ترکیب مولکولی دارند جریان برق ره به راحتی عبور نمی دهد زیرا به صورت مولکولی در آب حل می شوند و یون ایجاد نمی کنند.
  • یون ها در ترکیب های یونی به صورت شبکه ای به هم متصل هستند و هر یون توسط چند یون غیر هم نام خود احاطه می شود و بین آن ها نیروی جاذبه قوی ایجاد می شود. به همین دلیل ترکیبات یونی در حالت جامد، رسانای جریان برق نیستند ولی در حالت مذاب یا محلول، مقتی که یون ها از هم جدا می وند می توانند جریان برق را عبور دهند.
  • ترکیب های یونی در مجموع از نظر بار الکتریکی خنثی هستند.

ویدئوی راه حل و بررسی سوالات این آزمون را در اینجا مشاهده نمایید. زحمت تهیه این ویدئو آموزشی با خانم هانیه صفری، فارغ التحصیل دکتری مهندسی شیمی از دانشگاه میشیگان آمریکا برنده مدال نقره جهانی المپیاد شیمی بوده است. از ایشان تشکر می کنیم.

تعداد سؤالات تعداد گزینه‌ها نمره‌ی منفی؟ مدت زمان آزمون (دقیقه) قیمت آزمون تاریخ ایجاد
15 4 دارد 45 رایگان 1399/12/24