آزمون: چندضلعی‌ها 1 (مقدماتی)

چندضلعی‌ها 1 (مقدماتی)

در این آزمون با 22 سوال از فصل 3 کتاب هندسه دهم، مبحث چند‌ضلعی‌ها و مساحت روبه‌رو خواهید شد. سطح آزمون سخت نیست!

در هندسه، چندضلعی به شکلی دوبعدی در صفحه گفته می‌شود که با مسیری بسته شامل تعداد متناهی خطوط راست ساخته شده باشد. مثلث، مربع، و پنج‌ضلعی نمونه‌ای از چند ضلعی‌ها هستند. اگر همه اضلاع یک چندضلعی با هم برابر باشند آن چند ضلعی را چندضلعی منتظم گویند. کم‌ضلع‌ترین چندضلعی، سه‌ضلعی یا مثلث نام دارد. در یک چندضلعی منتظم، ضلع‌ها طول مساوی دارند و اندازه زوایای داخلی نیز مساوی است. هر اندازه که شمار اضلاع یک چندضلعی منتظم بیشتر باشد، شباهت بیشتری به دایره دارد. در چند ضلعی‌های منتظم با تعداد اضلاع زوج، ضلع‌های روبرو با هم موازیند. در هر چندضلعی منتظم با تعداد اضلاع فرد، عمود منصف هر ضلع، نیمساز زاویه مقابل به آن ضلع است. دقت کنید این عمود منصف (یا نیمساز) محور تقارن آن چند ضلعی نیز است.

تعداد سؤالات تعداد گزینه‌ها نمره‌ی منفی؟ مدت زمان آزمون (دقیقه) قیمت آزمون تاریخ ایجاد
22 4 دارد 75 رایگان 1398/11/28