شرکت در آزمون‌های مرحله اول سال‌های گذشته به صورت آنلاین جهت مشاهده کلیک کنید.

دانلود

جزوه و نمونه سوالات پایه نهم تعداد موارد قابل دانلود: 6

دانلود جزوه نسبتا خلاصه علوم پایه نهم

جزوه علوم پایه نهم

حجم فایل: 13 مگا بایت

دانلود

نمونه سوالات مشابه با امتحان نهایی های پایه نهم

دانلود نمونه سوال امتحان نهایی پایه نهم

حجم فایل: 8 مگا بایت

دانلود
فارسی نهم سمپاد

فارسی نهم سمپاد

دانلود کتاب تکمیلی فارسی نهم سمپاد

حجم فایل: 7 مگا بایت

دانلود
جزوه ریاضی نهم

جزوه ریاضی نهم

به قلم مسعود زیرکاری

حجم فایل: 2 مگا بایت

دانلود
علوم نهم سمپاد

علوم نهم سمپاد

دانلود کتاب تکمیلی علوم نهم سمپاد

حجم فایل: 4 مگا بایت

دانلود
ریاضی نهم سمپاد

ریاضی نهم سمپاد

کتاب تکمیلی ریاضی نهم سمپاد

حجم فایل: 5.8 مگا بایت

دانلود

ریاضی پایه نهم تعداد موارد قابل دانلود: 96

نمایش همه

آزمون فصل اول - شماره 1

دانلود نمونه سوال فصل اول ریاضی پایه نهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل اول - شماره 2

دانلود نمونه سوال فصل اول ریاضی پایه نهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل اول - شماره 3

دانلود نمونه سوال فصل اول ریاضی پایه نهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل اول - شماره 4

دانلود نمونه سوال فصل اول ریاضی پایه نهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

علوم پایه نهم تعداد موارد قابل دانلود: 91

نمایش همه

آزمون فصل اول - شماره 6

دانلود نمونه سوال فصل اول علوم پایه نهم (شماره 6)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل اول - شماره 5

دانلود نمونه سوال فصل اول علوم پایه نهم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل اول - شماره 4

دانلود نمونه سوال فصل اول علوم پایه نهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل اول - شماره 3

دانلود نمونه سوال فصل اول علوم پایه نهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

پیام های آسمانی پایه نهم تعداد موارد قابل دانلود: 25

نمایش همه

آزمون پایانی ترم دوم پیام های آسمانی نهم - شماره 25

دانلود نمونه سوال نوبت دوم پیام‌های آسمانی پایه نهم (شماره 25)

حجم فایل:

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم پیام های آسمانی نهم - شماره 24

دانلود نمونه سوال نوبت دوم پیام‌های آسمانی پایه نهم (شماره 24)

حجم فایل:

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم پیام های آسمانی نهم - شماره 23

دانلود نمونه سوال نوبت دوم پیام‌های آسمانی پایه نهم (شماره 23)

حجم فایل:

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم پیام های آسمانی نهم - شماره 22

دانلود نمونه سوال نوبت دوم پیام‌های آسمانی پایه نهم (شماره 22)

حجم فایل:

دانلود

عربی پایه نهم تعداد موارد قابل دانلود: 15

نمایش همه

آزمون پایانی نوبت دوم عربی - شماره 15

دانلود نمونه سوال فصل ترم دوم پایه نهم (شماره 15)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی نوبت دوم عربی - شماره 14

دانلود نمونه سوال فصل ترم دوم پایه نهم (شماره 14)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی نوبت دوم عربی - شماره 13

دانلود نمونه سوال فصل ترم دوم پایه نهم (شماره 13)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی نوبت دوم عربی - شماره 12

دانلود نمونه سوال فصل ترم دوم پایه نهم (شماره 12)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

فارسی پایه نهم تعداد موارد قابل دانلود: 10

نمایش همه

آزمون پایانی ترم دوم ادبیات فارسی نهم - شماره 1

دانلود نمونه سوال نوبت دوم ادبیات فارسی پایه نهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم ادبیات فارسی نهم - شماره 2

دانلود نمونه سوال نوبت دوم ادبیات فارسی پایه نهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم ادبیات فارسی نهم - شماره 3

دانلود نمونه سوال نوبت دوم ادبیات فارسی پایه نهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم ادبیات فارسی نهم - شماره 4

دانلود نمونه سوال نوبت دوم ادبیات فارسی پایه نهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

انگلیسی پایه نهم تعداد موارد قابل دانلود: 21

نمایش همه

آزمون پایانی ترم دوم انگلیسی نهم - شماره 21

دانلود نمونه سوال نوبت دوم انگلیسی پایه نهم (شماره 21)

حجم فایل:

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم انگلیسی نهم - شماره 20

دانلود نمونه سوال نوبت دوم انگلیسی پایه نهم (شماره 20)

حجم فایل:

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم انگلیسی نهم - شماره 19

دانلود نمونه سوال نوبت دوم انگلیسی پایه نهم (شماره 19)

حجم فایل:

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم انگلیسی نهم - شماره 18

دانلود نمونه سوال نوبت دوم انگلیسی پایه نهم (شماره 18)

حجم فایل:

دانلود