تجزیه و تحلیل اصول ژنتیک زیست شناسی

تجزیه و تحلیل اصول ژنتیک دانلود

یک کتاب فوق العاده برای آموزش ژنتیک

کتابی که مشاهده می کنید، ویرایش چهارم کتاب genetics analysis and principles نوشته رابرت بروکر (robert brooker) می باشد. فهرست مطالب را در زیر می توانید مشاهده نمایید:

Table of Contents

PART I INTRODUCTION
1 Overview of Genetics
PART II PATTERNS OF INHERITANCE
2 Mendelian Inheritance
3 Chromosome Transmission During Cell Division and Sexual Reproduction
4 Extensions of Mendelian Inheritance
5 Non-Mendelian Inheritance
6 Genetic Linkage and Mapping in Eukaryotes
7 Genetic Transfer and Mapping in Bacteria
8 Variation in Chromosome Structure and Number
PART III MOLECULAR STRUCTURE & REPLICATION OF THE GENETIC MATERIAL
9 Molecular Structure of DNA and RNA
10 Chromosome Organization and Molecular Structure
11 DNA Replication
PART IV MOLECULAR PROPERTIES OF GENES
12 Gene Transcription and RNA Modification
13 Translation of mRNA
14 Gene Regulation in Bacteria
15 Gene Regulation in Eukaryotes I: Transcriptional and Translational Regulation
16 Gene Regulation in Eukaryotes II: Epigenetics
17 Non-coding RNAs
18 Genetics of Viruses
19 Gene Mutation and DNA Repair
20 Recombination, Immunogenetics, and Transposition
PART V GENETIC TECHNOLOGIES
21 Molecular Technologies
22 Biotechnology
23 Genomics I: Analysis of DNA
24 Genomics II: Functional Genomics, Proteomics, and Bioinformatics
PART VI GENETIC ANALYSIS OF INDIVIDUALS AND POPULATIONS
25 Medical Genetics and Cancer
26 Developmental Genetics
27 Population Genetics
28 Complex and Quantitative Traits
29 Evolutionary Genetics

حجم فایل: 87 مگا بایت