ثبت‌نام کلاس تخصصی کمپبل ۱۴۰۰-۱۴۰۱ لینک

انسان در جست و جوی معنی کتاب های عمومی

انسان در جست و جوی معنی دانلود

به قلم ویکتور فرانکل

دکتر فرانکل روانپزشک نویسنده، گاهی از بیماران خود که از اضطراب ها و دردهای کوچک و بزرگ رنج میبرند و شکوه می کنند میپرسد، "چرا خودکشی نمی کنید"؟ او اغلب می تواند از پاسخ بیماران خط اصلی روان درمانی خویش را بیابد. در زندگی هر کسی، چیزی وجود دارد. در زندگی یک نفر عشق وجود دارد که او را به فرزندانش پیوند میدهد؛ در زندگی دیگری، استعدادی که بتواند آن را بکار گیرد؛ در زندگی سومی، شاید تنها خاطره های کش داری که ارزش حفظ کردن دارد. یافتن این رشته های ظریف یک زندگی فرو پاشیده، به شکل یک انگاره استوار، از معنا و مسئولیت هدف و موضوع مبارزه طلبی "لوگوتراپی" است، که تعبیر دکتر فرانکل "از تحلیل اگزیستانسیالیستی" نوین هستی است.

در این کتاب، دکتر فرانکل تجربهای را که منجر به کشف "لوگوتراپی" شد توضیح میدهد. وی مدت زیادی در اردوگاه کار اجباری اسیر بود که تنها وجود برهنه اش برای او باقی ماند و بس. پدر، مادر، برادر و همسرش یا در اردوگاه ها جان سپردند و یا به کوره های آدم سوزی سپرده شدند. خواهرش تنها بازمانده این خانواده بود که از اردوگاه های کار اجباری جان سالم بدر برد. او چگونه زندگی را قابل زیستن میدانست؟ در حالیکه همه اموالش را از دست داده بود؛ همه ارزش هایش نادیده گرفته شده بود؛ از گرسنگی و سرما و بی رحمی رنج میبرد و هر لحظه در انتظار مرگ بود. او به راستی چگونه زنده ماند؟ پیام چنین روانکاوی که خود با چنان شرایط خوفناکی رویاروی بوده است، شنیدن دارد. اگر کسی بتواند به شرایط انسانی ما عاقلانه و با دلسوزی بنگرد؛ این شخص بیتردید باید دکتر فرانکل باشد. واژههایی که از دل دکتر فرانکل بر میخیزد، بر دل می نشیند. چون بر تجربه های بسیار ژرف استوار است. صادقانه و ژرفتر از آن است که انسان کوچکترین رنگی از فریب در آن ببیند. پیام های او والاست و ارزنده و کارهایش به خاطر موقعیت کنونی او در دانشکده پزشکی دانشگاه وین، و به علت آوازه کلینیک های "لوگوتراپی" که امروزه در بسیاری از سرزمینها با الگوبرداری از پلیکلینیک شناختهشدهی عصبشناسی او در وین آغاز به کار می کند، شهرت جهانی دارد.

حجم فایل: 2 مگا بایت


برچسب‌ها: استرس روانشناسی