نمره کف قبولی المپیاد چیست؟ با چه نمره ای در المپیاد قبول می شویم؟

دسته‌بندی: منابع المپیاد ادبی

دانلود

سوالات مرحله اول المپیاد ادبی سال 1400

سوالات مرحله اول المپیاد ادبی سال 1400

دانلود سوالات مرحله اول سی و پنجمین دوره المپیاد ادبی سال 1400 (به زودی)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود
سوالات مرحله دوم المپیاد ادبی سال 97

سوالات مرحله دوم المپیاد ادبی سال 97

دانلود سوالات مرحله دوم سی و یکمین دوره المپیاد ادبی سال 1397

حجم فایل: 2 مگا بایت

دانلود
سوالات مرحله دوم المپیاد ادبی سال 94

سوالات مرحله دوم المپیاد ادبی سال 94

دانلود سوالات مرحله دوم بیست و هشتمین دوره المپیاد ادبی سال 1394

حجم فایل: 4 مگا بایت

دانلود
سوالات مرحله دوم المپیاد ادبی سال 95

سوالات مرحله دوم المپیاد ادبی سال 95

دانلود سوالات مرحله دوم بیست و نهمین دوره المپیاد ادبی سال 1395

حجم فایل: 6 مگا بایت

دانلود
سوالات مرحله دوم المپیاد ادبی سال 96

سوالات مرحله دوم المپیاد ادبی سال 96

دانلود سوالات مرحله دوم سی امین دوره المپیاد ادبی سال 1396

حجم فایل: 5 مگا بایت

دانلود
سوالات مرحله دوم المپیاد ادبی سال 98

سوالات مرحله دوم المپیاد ادبی سال 98

دانلود سوالات مرحله دوم سی و دومین دوره المپیاد ادبی سال 1398

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود
سوالات مرحله دوم المپیاد ادبی سال 99

سوالات مرحله دوم المپیاد ادبی سال 99

دانلود سوالات مرحله دوم سی و سومین دوره المپیاد ادبی سال 1399

حجم فایل: 2 مگا بایت

دانلود
سوالات مرحله دوم المپیاد ادبی سال 1400

سوالات مرحله دوم المپیاد ادبی سال 1400

دانلود سوالات مرحله دوم سی و چهارمین دوره المپیاد ادبی سال 1400

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود
سوالات مرحله اول المپیاد ادبی سال 95

سوالات مرحله اول المپیاد ادبی سال 95

دانلود سوالات مرحله اول سی امین دوره المپیاد ادبی سال 1395

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود
سوالات مرحله اول المپیاد ادبی سال 96

سوالات مرحله اول المپیاد ادبی سال 96

دانلود سوالات مرحله اول سی و یکمین دوره المپیاد ادبی سال 1396

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود
سوالات مرحله اول المپیاد ادبی سال 97

سوالات مرحله اول المپیاد ادبی سال 97

دانلود سوالات مرحله اول سی و دومین دوره المپیاد ادبی سال 1397

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود
سوالات مرحله اول المپیاد ادبی سال 98

سوالات مرحله اول المپیاد ادبی سال 98

دانلود سوالات مرحله اول سی و سومین دوره المپیاد ادبی سال 1398

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود
سوالات مرحله اول المپیاد ادبی سال 99

سوالات مرحله اول المپیاد ادبی سال 99

دانلود سوالات مرحله اول سی و چهارمین دوره المپیاد ادبی سال 1399

حجم فایل: 2 مگا بایت

دانلود