مقالات

آشنایی با مرحوم دکتر اژه‌ای پدر معنوی سمپاد

آشنایی با مرحوم دکتر اژه‌ای پدر معنوی سمپاد

مرحوم دکتر جواد اژه‌ای مشاور رهبری و رئیس هیئت امنای سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان از بدو تأسیس تا سال ۱۳۸۷ می‌باشد.

ادامه
"شفقت به خود" در مواجهه با ویروس کرونا

"شفقت به خود" در مواجهه با ویروس کرونا

با گسترش ویروس کرونا در جهان، همه ما به نوعی تحت تاثیر آن قرار گرفته ایم. سفر کردن محدود شده است، بازارهای بورس در حال سقوط هستند و برخی مدرسه ها و محل های کار به طور کوتاه مدت بسته شده اند و قیمت ضدعفونی کننده ها 200 دلار برای یک بطری در فروشگاه‌های آمازون رسیده است!!

ادامه
روش مطالعه مردر (Murder)

روش مطالعه مردر (Murder)

روش مردر یک روش مطالعه و یادگیری است که دارای مراحل ذیل می باشد:

  1. حال و هوا (Mood)
  2. درک و فهم (Understand)
  3. یادآوری (Recall)
  4. کشف و هضم (Detect and digest)
  5. بسط و گسترش (Expand)
  6. مرور کردن و پاسخ دادن (Review and respond)
ادامه
مدیریت زمان در کرونا

مدیریت زمان در کرونا

زمـان یکـی از مهمتریــن ثروت هــای هــر فــرد اســت . بســیاری از مــا در انجــام کارهــای روزانــه دچــار کمبــود وقــت مــی شــویم و نمــی توانیــم کارهایمــان را بــه موقــع و به درســتی بــه پایــان برســانیم، خصوصا در ایــن بـرهه زمانــی کــه درگیــر بحــران بیمــاری بــه نــام کرونــا هســتیم کــه ســبک زندگیمــان را تغییــر داده، مدتــی در قرنطینــه خانگــی، تغییــر ســبک آموزشــی از یادگیــری حضوری بــه آنلایــن تغییر شکل یافته است.

ادامه
مدیریت بلاتکلیفی در زمان کرونا

مدیریت بلاتکلیفی در زمان کرونا

ایــن روزهــا شــاهد شــیوع ویــروس کووید 19 و تجربــه پیامدهای ناخوشایند آن هســتیم. ویروســی کــه خــارج از کنتــرل مــا و بــه همانند مهمانــی ناخوانــده وارد کشــورمان شــد، جنبــه هــای زیــادی از زندگــی مــا همچــون بخش هــای آموزشــی، اقتصــادی، اجتماعی و غیــره را تحــت تاثیــر قــرار داد و مــوج جدیــدی از تردید ها و بلاتکلیفــی ها را به ارمغان آورد

ادامه
مدیرت استرس در آزمون آنلاین ؛ در بحران کرونا

مدیرت استرس در آزمون آنلاین ؛ در بحران کرونا

وجــود اضطــراب در حــد اعتــدال پاســخی ســازش یافتــه تلقــی مــی شــود و مــی توانــد تاثیــر مثبتــی در فراینــد زندگــی و رشــد و تحــول آن داشــته باشــد.اضطراب بیمارگــون اضطرابــی اســت کــه نــه تنهــا منجــر بــه رشــد فــردی نمــی شــود بلکــه اختــال درعملکــرد فــردی نیــز بــه وجــود مــی آورد.فــردی کــه دچــار اضطــراب امتحــان اســت در توانایــی هــای خــود بــرای آزمــون دچــار تردیــد مــی شــود افزایــش اضطــراب می توانــد منجــر بــه اختــال در تمرکز، کاهــش ظرفیــت یادگیــری و در مجمــوع منجــر بــه افــت عملکــرد تحصیلــی شــود.

ادامه
روش مطالعه SQ3R

روش مطالعه SQ3R

به جای اینکه سخت تر و بیشتر فعالیت کنید، فقط باید هوشمندانه تر و دقیقترعمل کنید. به محض اینکه کتاب درسی را بر می‌دارید، غرق مطالعه کتاب نشوید، در اینجا روش مطمئن تری ارائه می شود تا از خواندن کتاب سود بیشتری ببرید:

ادامه
آشنایی با رشته پزشکی

آشنایی با رشته پزشکی

رشته پزشکی دانشی است که هدف آن حفظ و ارتقاء سلامتی، درمان امراض و بازتوانی آسیب‌ دیدگان است. این اهداف با شناخت بیماری ها، تشخیص، درمان و پیشگیری از بروز آنها به انجام می‌رسد.

ادامه
اضطراب امتحان

اضطراب امتحان

اضطراب به منزله بخشی اززندگی هرشخص است، در تمامی جوامع: به عنوان پاسخی مناسب و سازگار تلقی می‌شود فقدان اضطراب یا اضطراب بیمارگونه ممکن است فرد را با مشکلات و خطرات بسیاری مواجه سازد، که می‌توان گفت اگر هیچ استرسی نبود همه ما پشت میزهایمان خوابیده بودیم. یا فقدان اضطراب ممکن است ما را با مشکلات و خطرات قابل ملاحظه‌ای مواجه کند اضطراب درحد متعادل و سازنده فرد را مجبور می‌کند که برای انجام امور خود به موقع و متناسب تلاش کند وبدین صورت زندگی خود را با دوام ترو پربارتر می کند.

ادامه
روش مطالعه پس خبا؛ PQRST

روش مطالعه پس خبا؛ PQRST

تحلیل یادگیری یکی از مضوعات کلیدی در روانشناسی است. در این متن بدون هیچ توضیحی، روش مطالعه و خواندن مطالب کتب درسی ارائه می شود که یک شیوه پرفایده و موثر برای بهتر فهمیدن است: این روش؛ پس خبا است.

ادامه
سواد هیجانی، سواد عاطفی

سواد هیجانی، سواد عاطفی

سواد هیجانی میزان شناخت فرد از احساسات، هیجان‌ها و عواطف درونی برای مدیریت کردن آن هیجانات در روابط بین‌فردی است. وقتی شما احساسات و عواطف مختلف را خود را بشناسید بهتر می توانید با دیگران همدلی کنید و بهتر می توانید احساسات و عواطف خود را ابراز کنید، می توانید از آنچه که به لحاظ عاطفی درون شما می گذرد، مطلع کنید و اجازه می دهید که دیگران بهتر با شما ارتباط برقرار کنند.

ادامه
کمال گرایی

کمال گرایی

کمال گرایی و تمایل به بی نقص بودن، هرچند در اولین نگاه، دلپذیر و مطلوب به نظر می‌رسد، اما همانند بار سنگینی بر دوش فرد کمال گرا قرار می دهد، شادی ها و لذایذ زندگی را از او می رباید.

ادامه
استقلال یا مسئولیت نوجوانان

استقلال یا مسئولیت نوجوانان

نوجوانان و بزرگسالان تعریف مشترکی در مورد استقلال ندارند. والدین معتقدند که استقلال مستلزم مسئولیت پذیری است، در حالی که، نوجوانان استقلال را به عنوان رهایی از چنگال قوانین خشک و دست و پا گیر والدین می داند.

ادامه
تحمل بلاتکلیفی و پریشانی در شرایط کرونا

تحمل بلاتکلیفی و پریشانی در شرایط کرونا

ایــن روزهـا کــه همــه مــا بســیاری از فعالیــت هــای روزمره یمــان چــه فـردی و ــه اجتماعی محــدود شــده و پیوسته در رســانه هــای و فضای مجازی از شــیوع و آثــار کرونــا صحبــت به میان می آید. باعــث تجربــه احساســات مختلفــی در مــا مــی شــود مثــل اســترس، ناامیــدی، غــم، ترس و یــا ترکیبــی از تمام ایــن مــوارد. بــا کاهــش تعاملات اجتماعــی و افزایــش تنهایــی، منبــع اصلی کاهش هیجــان هــای منفــی در دســترس نیســت. همیــن عوامــل شــدت هیجــان هــای منفــی را در مــا افزایــش مــی دهــد.

ادامه
چطور قرنطینه خانگی را دلپذیرتر کنیم؟

چطور قرنطینه خانگی را دلپذیرتر کنیم؟

در این روزگار که به خاطر شیوع ویروس کرونا و به منظور محافظت از خودمان و دیگران در مواجه با این ویروس، در خانه گرفتار شده ایم، حفظ سلامتی و بهداشت روانی و ذهنی مان به اندازه بهداشت جسمی با اهمیت است. ممکن است در اثر خانه نشینی احساس خستگی و تنهایی کنیم یا کم حوصله شویم . اضطراب، افسردگی، نگرانی از آینده، از سلامتی خود و اطرافیانمان و نیز دل‌مشغولی های مالی همه مسایلی هستند که می توانند در شرایط ماندن در خانه و فراغت، بیش از هر وقت دیگری روان ما را آسیب می زندد.

ادامه
المپیاد ادبی

المپیاد ادبی

المپیاد ادبیات چیست؟

المپیاد ادبی، مسابقه‌ای در سطح کشورکه دانش‌آموزان را با متون ادبی ایران مانوس می‌کند واین المپیاد، پس از المپیاد ریاضی، همگام با المپیاد فیزیک،یکی از باسابقه‌ترین المپیادهای کشور است و سال تحصیلی 67-1366 اولین المپیاد ادبی ایران برگزار گردید. شرکت دراین المپیاد برای همه‌ی دانش‌آموزان رشته‌های نظری آزاد است.

ادامه
المپیاد فیزیک

المپیاد فیزیک

المپیاد فیزیک چیست؟

المپیاد جهانی فیزیک اولین بار  در سال ۱۹۶۷ در شهر ورشو کشور لهستان برگزار گردید و با الگو برداری از المپیاد ریاضی تشکیل گردید ، از آن پس این المپیاد همه ساله در یکی از کشورهای جهان برگزار گردیده است. مسابقات شامل آزمون‌های نظری وآزمایشگاهی فشرده است. مسابقه نظری بطور تقریبی 5 ساعت طول می‌کشد.

ادامه
المپیاد سلول‌های بنیادی و پزشکی بازشناختی

المپیاد سلول‌های بنیادی و پزشکی بازشناختی

المپیاد سلول‌های بنیادی و پزشکی بازشناختی چیست؟

این المپیاد در سه مرحله به صورت متمرکز برگزار می‌شود. آزمون مرحله اول در سطح حوزه‌های اجرایی تعیین شده در سراسر کشور و آزمون مرحله دوم در مرکز استان برگزار می‌شود. برگزیدگان مرحله دوم، پس از گذراندن دوره‌های آموزشی پیش‌بینی شده، به مرحله سوم یا اردوی تابستانی راه می‌یابند.

ادامه
"خشم" يك بيماري نيست !!

"خشم" يك بيماري نيست !!

 "خشم" يك اختلال در ساختار شخصيت به شمار نمي رود، يك اختلال هورموني يا چيزی كه فراسوی كنترل فرد پرخاشگر باشد هم تلقي نمي شود،  بلكه رفتاری است كه فرد به هنگام رویارویی با مانع و ناكامي از خود نشان مي دهد؛ اين برخورد معطوف به "هدفي" است و آن هدف "رفع ناكامي" است.

ادامه
چرا فرزندمان جذب ظواهر مي شود؟

چرا فرزندمان جذب ظواهر مي شود؟

يكي از نمودهاي بارز توجه به ظواهر را مي توان در رفتار نوجوان هايي يافت كه نبود اعتماد به نفس خود را در پشت گرايش به خريد وسايل مارك دار ،مخفي مي كنند. مارك گرايي در واقع مفهومى است كه بسيارى از شركت هاي تجارى دنيا ،با هدف شناساندن انواع مارك هاي مربوط به محصولات توليدي خود و با تبليغاتى وسيع در اين راه و بخصوص مخاطب قرار دادن كودكان و نوجوانان سالهاست،انجام مي دهند.اين اقدام موجب كاشتن بذر يك نشان تجارى خاص در دل كودكان و نوجوانان است، و اين كار موفقيت هاى بسيارى را براي آنها در پي دارد.

ادامه