دسته‌بندی:   مشاوره

مدیریت زمان در کرونا

مدیریت زمان در کرونا

زمـان یکـی از مهمتریــن ثروت هــای هــر فــرد اســت . بســیاری از مــا در انجــام کارهــای روزانــه دچــار کمبــود وقــت مــی شــویم و نمــی توانیــم کارهایمــان را بــه موقــع و به درســتی بــه پایــان برســانیم، خصوصا در ایــن بـرهه زمانــی کــه درگیــر بحــران بیمــاری بــه نــام کرونــا هســتیم کــه ســبک زندگیمــان را تغییــر داده، مدتــی در قرنطینــه خانگــی، تغییــر ســبک آموزشــی از یادگیــری حضوری بــه آنلایــن تغییر شکل یافته است.

قبــل از کرونا یــک ســری فعالیــت هــای روتین باعــث مــی شــد تــا حــدودی فعالیــت هایمــان منظــم انجــام شــود مثــل حضــور ســر کلاس هــا ، مطالعــه گروهــی بــرای یادگیــری بیشــتر و ... ، درصورتــی کــه مانــدن در خانــه و تغییــر فعالیــت هــای سابق نیــاز مــا را بــه ضــرورت مدیریــت زمــان بیشــتر کرده است. حال چه می شود با وجود آگاهی از اهمیت مدیریت زمان، باز هم فرصت ها را درقالب زمان از دست می دهیم؟

 • مطالعه مطالب کم اهمیت و غیرضروری
 • روشهای غیر نادرست و عادات غلط مطالعه
 •  تماس های مزاحم و غیر ضروری
 • نداشتن نظم کاری
 • سســتی و کم اراده بودن در تصمیــم گیــری بــرای مثــال در رابطــه بــا مطالعــه دروس (تردیــد در انتخــاب درس بــرای مطالعــه ، صــرف زمان طولانی بــرای انتخــاب درس مــورد مطالعــه بــه دلیــل نداشــتن اولویــت بنــدی)
 • دوباره کاری
 • ناتوانی در نه گفتن
 • تمرکز حواس
 • تعلل
 • ترس از شکست
 • هدف گذاری غیر واقعی

یکی از مشــکلات مدیریــت زمــان در زمان مطالعــه، طولانــی شــدن زمــان اســتراحت می باشد، بــرای مثــال دانشــجو بعــد از 45 دقیقه مطالعه، باید استراحت کوتاهی کنید، ایــن زمــان کــه در حــدود 10 دقیقــه تــا 15 دقیقه مــی باشــد، لازم اســت بــرای کاهــش فشــار درســی و کســب انــرژی دوبــاره بــرای مطالعــه باشــد و پرداختــن بــه فعالیــت هایــی کــه ذهــن را درگیــر کنــد و باعــث افزایــش زمــان اســتراحت شــود اتــلاف وقــت بیشــتری بــه دنبــال دارد ، البتــه نیــاز بــه اســتراحت و تفریــح یکــی از نیازهــای لازم بــرای زیســتن اســت و ایــن زمــان بــرای اســتراحت فقــط در فاصلــه مطالعــه دروس توصیــه مــی گردد ، مثــلا اگــر دانشــجویی بــر اســاس برنامــه ریــزی صحیــح بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت کــه امــروز نیــاز بــه شش ســاعت مطالعــه دارد براســاس ســبک مطالعــه موفقــی کــه در طــی سالهای تحصیــل داشــته مــی توانــد بــازه هــای زمانــی مطالعــه را تعییــن کنــد، مثــلا با توجه به اینکه شش ســاعت را بــه چــه شکلی تقســیم کنــد کــه بــازده بالاتــری داشــته باشــد بــا توجــه بــه تفــاوت هــای فــردی تعییــن نســخه واحــد بــرای تمامــی افــراد فقــط در حــد توصیــه اســت و ایــن خــود فــرد اســت کــه بایــد بــر اســاس ارزیابــی خــود و یــا بــا کمــک مشــاور تحصیلــی بــه ایــن نتیجــه برســد کــه بهتریــن بــازدهی و ســبک مطالعــه بــرای او کــدام اســت بــرای مثــال توصیــه مــی شــود بعــد از حــدود چهل و پنج دقیقه مطالعه، زمان مهــم اســت کــه بدانیــد بــا توجــه بــه حجــم و ســنگینی درس از جهــت یادگیــری چقــدر زمــان بــرای مطالعــه آن نیــاز داریــد و بــر اســاس آن بــرای خــود برنامــه ریــزی کنیــد بــرای برنامــه ریــزی صحیــح ابتــدا لازم اســت چنــد روز خــود نظارتــی داشــته باشــید و ببینیــد در طــی یــک روز چقــدر فعالیــت درســی و غیــر درســی انجــام مــی دهیــد ، در ایــن زمــان اســت کــه متوجــه هدر شدن زمان مــی شــوید و مــی توانیــد از زمانتــان بهینه اســتفاده کنیــد.

فراینــد کامــل مدیریــت زمــان ، شــامل چهــار مرحلــه زیــر اســت:
شناسایی و تعیین هدف ها
اولویت بندی فعالیت ها
اجرای اولویت ها
ارزیابی نتایج

 1. شناسایی و تعیین اهداف:
  بوســیله مجزا کردن فعالیــت هــا بــه اهــداف کوچک، آنهــا را قابــل کنتــرل کنیــد . اهــداف جزئی و کوتــاه مــدت تــان را تنظیــم کنیــد تــا بتوانیــد موفقیــت هــای جزئی بســیاری داشــته باشــید ، حــالا این هــا را بــه موفقیــت هــای بزرگتــر اضافــه کنیــد . بــرای دســتیابی بــه اهــداف مطالعــه لازم اســت کــه اهــداف خودتان را با روش SMART تنظیم کنید. ایــن روش یکــی از روش هــای یادیــار اســت کــه بــرای بازبینــی فهرســت نکاتــی کــه بــرای تنظیــم اهــداف مناســب لازم داریــد بــه کار می رود.
  SMART:
  یعنی اهداف خود را به وضوح مشخص کنید وهزینه ها را تعیین کنید، چه مادی و چه معنوی، یک زمان احتمالی برای رسیدن به هدفتان مشخص کنید، اهدافتان واقعی و با قابلیت اجرا باشد و مطمئن باشید معنایی عمیق برای اهدافتان مشخص کرده باشید.

 2. اولویت بندی فعالیت ها:
  مرحلــه بعد در مدیریــت موفــق زمــان اولویــت بنــدی فعالیــت هایــی اســت کــه فــرد بــا آنهــا درگیــر مــی شــود.
  فعالیت ها بر اسا س موارد زیر اولویت بندی می شوند:
  الــف : فعالیــت هایــی کــه از فوریــت بالایــی برخوردارنــد، تــا زمانــی کــه بــه ایــن امور رســیدگی نشــود ، نبایــد بــه سراغ ســایر فعالیــت هــای دیگــر رفت.
  ب : فعالیــت هایــی کــه از اهمیــت زیــاد و فوریــت کمـتری برخوردارنــد و مــی تــوان آنهــا را بــا تاخیــر انجــام داد.
  ج : فعالیــت هایــی کــه از اهمیــت کــم و فوریــت کم برخــوردارنــد ولــی بخــش بزرگــی از زمــان افــراد را بــه خــود اختصــاص داده و دام هایــی بــرای ســرگرم ســاختن بیهــوده افــراد محســوب مــی شونــد . ایــن فعالیــت هــا مــی تواننــد توســط ســایر افــراد نیــز انجــام شــوند و قابلیــت واگــذاری بــه دیگــران را دارنــد .
  د : فعالیــت هــا یــی کــه از اهمیــت و فوریــت کمــی برخوردارنــد و مــی تــوان از انجام آن بــه راحتــی صــرف نظــر کــرد.

 3. اجرای اولویت ها:
  سخت ترین مرحله این فرایند انجام دادن امور بر پایه اولویت هاست.

 4. ارزیابی نتایج:
  در ایــن مرحلــه بــه بررســی نحــوه انجــام فعالیــت هــا پرداختــه مــی شــود و اینکــه بــه چــه هــدف هایــی دســت یافتــه ایــد و بــه کــدام اهداف نرســیده ایــد؟ چنــد بــار در فعالیــت هایتــان وقفــه ایجــاد شــده و علــت آن چــه چیز بــوده اســت و اتــلاف زمــان در وقفــه هــا را ارزیابــی کنیــد. یکــی از مســائل مهــم در بهــره وری از زمــان توجــه بــه میــزان و کیفیــت خــواب اســت . در رابطــه بــا خــواب شــما در شــبانه روز بســته بــه جنــس ، ســن ، وضــع ژنتیکــی ، اســترس ، فعالیــت روزانــه تــان و...و به شش ساعت تا نه ساعت خواب شبانه نیاز دارید.اگر در ساعت دو و یا چهار بعدازظهر کاهش انرژی و خواب آلودگی شدید کرده اید، دچار کم خوابی گردیده اید و ترجیحا در ساعت مشخصی بخوابید.
  کــم خوابــی اثــرات منفــی خود روی ســاخت انتقــال دهنــده هــای عصبــی تنظیــم کننــده خلــق و حافظــه کوتــاه مــدت و بلنــد مــدت خواهــد داشــت پــس تلاش نکنیــد چنــد روز بــی خوابــی را بــا یــک روز خــواب بیشــتر تلافی کنیــد . توجــه کنیــد کــه خــواب روز نمــی توانــد جایگزیــن مناســبی بــرای خــواب شــب باشــد .


     

برچسب‌ها: استرس روانشناسی
  
دیگر مقالات سایت
دخترها و پدرها

دخترها و پدرها

پدر، اولین مردی است كه هر دختر كوچك در طول زندگی با او آشنا می‌شود و البته، نقشی حیاتی دارد. پدر نمادی از قدرت و مردانگی است؛ موجودی از جنس مخالف كه دخترتان، او را...

تله های زندگی چیست؟

تله های زندگی چیست؟

تله های زندگی یا طرحواره ها مجموعه ای از الگوهای شکل گرفته و تکرارشونده فکری هیجانی و رفتاری است که تجربه فرد از دنیای اطرافش را مشخص می کند. تله های زندگی آنقدر قدرتمن...

علت فراموشی اطلاعات از حافظه درازمدت

علت فراموشی اطلاعات از حافظه درازمدت

حافظه بلند مدت (long term memory) به ذخیره اطلاعات در طول یک دورۀ طولانی اشاره می کند. اگر می توانید چیزی را به یاد آورید که چند ساعت پیش یا چند دهه قبل اتفاق افتاده اس...