ثبت‌نام کلاس تخصصی کمپبل ۱۴۰۰-۱۴۰۱ لینک
دسته‌بندی:   مشاوره

تحمل بلاتکلیفی و پریشانی در شرایط کرونا

تحمل بلاتکلیفی و پریشانی در شرایط کرونا

ایــن روزهـا کــه بســیاری از فعالیــت هــای روزمره‌ی ما، چــه فـردی و چه اجتماعی محــدود شــده و پیوسته در رســانه هــا و فضای مجازی از شــیوع و آثــار کرونــا صحبــت به میان می آید، باعــث تجربــه احساســات مختلفــی در مــا مــی شــود مثــل اســترس، نا امیــدی، غــم، ترس و یــا ترکیبــی از تمام ایــن مــوارد. بــا کاهــش تعاملات اجتماعــی و افزایــش تنهایــی، منبــع اصلی کاهش هیجــان هــای منفــی در دســترس نیســت. همیــن عوامــل شــدت هیجــان هــای منفــی را در مــا افزایــش مــی دهــد.

همین موضوع بــه تنهایی مــی توانــد بــر ارتباط بــا خانــواده و ســازگاری بــا اطرافیان تاثیــر مخــرب بگــذارد. بــرای مدیریــت و تحمــل تشویش ها و اضطــراب هــای ایــن بحــران، مــا تلاش مــی کنیــم تحمــل هیجانی را بــکار ببریــم تــا آثــار منفــی محدودیــت هــای اجتماعــی و تبعــات  ناشی از آن بــه حداقــل برســد. مهــارت تحمــل پریشانی عبــارت اســت از مهارتــی کــه از آن بــه عنــوان مهــارت بقــا در بحــران یــاد می شــود کــه تاکیــد اساســی آن بــر توقف و بکارگیــری یــک ســری فعالیــت هــای کوتاه مدت اســت.
مهــارت تحمــل پریشــانی زمانــی مفیــد می باشد کــه فــرد بــه دلیــل شــدت هیجانــات خــود یــا دیگــران، یــا در دســترس نبــودن منابــع حمایتــی و یــا نداشــتن مهــارت کافی بــرای کنتــرل ایــن هیجــان هــا نتوانــد این بحران را تحمل کند. در ایــن مواقــع افــراد معمــولا از رفتارهــای نادرست اســتفاده مــی کنند مثــل رفتارهای خشمگینانه کــه ادامــه دادن آنهــا در ایــن مــوارد باعــث تشــدید مشــکلات مــی گردد. بنابرایــن در این مواقــع بحرانــی بهتــر اســت از مهــارت هــای تحمــل هیجانی اســتفاده کنیــم تــا ایــن وضعیــت را بــه صــورت کوتاه مدت تحمــل کنیــم تــا بعــد بتوانیــم مســئله را حــل کنیــم. در واقــع هیجــان هــا خیلــی ســریع بــه نقطــه اوج خود مــی رســند و اگــر بتوانیــم آن نقطــه اوج را بــه درســتی تحمــل کنیــم بــه زودی از شــدت آن کــاسته مــی شــود و آسوده تــر مــی توانیــم تصمیــم بگیریــم. مهــارت تحمــل هیجانــی در واقــع بــرای کاهش نقطــه تنــش زا و اوج هیجــان هــا اســت.

چند مهارت که به صورت اختصاری به آن ACCEPTS گفته می شود و برای شما راه گشاست به شما معرفی می کنیم:

فعالیت (Activity):
فعالیتی انجام دهید مانند تماس با یک دوست، احساسات خود را یادداشت کنید و یا مطالبی بنویسید، پیاده روی کنید، به یک موزیک آرام بخش گوش دهید، یک بازی را انجام بدید.

مقایسه (Comparisons):
خــود را بــا اشخاصی کــه شــرایط بدتــر از شــما دارنــد مقایســه کنیــد، خــود را بــا زمانــی مقایســه کنیــد کــه شــرایط نامناسب تری داشــتید، بــه دیگــران فکــر کنیــد کــه در ایــن شــرایط قرنطینــه ممکــن اســت حــال بدتــری را تجربــه کننــد مثــل افــراد دارای بیمــاری هــای خاص.

هیجان ها(Emotions):
هیجــان متفاوتــی ایجــاد کنیــد؛ یــک فیلــم کمدی ببینیــد، اطلاعــات دربــاره کرونــا را فقــط از منابــع موثق دریافــت کنیــد، لطیفه هــای وب ســایت هــا را بخوانیــد، صفحــات ســرگرم کننــده را بخوانیــد، در یــک فضــای آرام و دلنشین قــدم بزنیــد.

فاصله گرفتن (Pushing Away):
احساســات تلخ را کنــار بگذاریــد، بــه صــورت ذهنــی از آن موقعیــت فاصلــه بگیریــد یعنــی حواس خــود را پــرت کنیــد، یــک حائل خیالــی بیــن خــود و آن وضعیتــی که هســت ترســیم کنیــد، دردتــان را درون یــک کمد قــرار دهیــد، دربــاره کرونــا فقــط اطلاعــات محــدود و در یــک بــازه زمانــی کم مطالعــه کنید.

افکار(Thoughts):
افــکار خــود را جایگزیــن کنیــد، پــازل یــا سودوکو را حــل کنیــد، بــه رویدادهایــی فکــر کنیــد کــه پــس از برداشــته شــدن دســتورالعمل فاصلــه گذاری اجتماعــی در انتظــار شــما هســتند، کلمــات یــک آهنــگ را در ذهــن خــود مرور کنیــد.

برچسب‌ها: استرس روانشناسی
دیگر مقالات سایت
انسان ها مانند هم "عاشق" نمی شوند

انسان ها مانند هم "عاشق" نمی شوند

رفتار ها، احساس ها و انتظارهایشان در عشق متفاوت است. به زبان علمی تر "طرح واره عشق" در افراد مختلف براساس ویژگی های شخصیتیشان فرق می کند.

نظریه اثر بزرگ پایانی

نظریه اثر بزرگ پایانی

اگر به چهره‌ی قهرمانان ورزشی روی سکوهای المپیک نگاه کنید احتمالا متوجه می‌شوید که برندگان مدال برنز از برندگان مدال نقره خوشحال‌تر هستند!

دستورالعمل ضدعفونی دفاتر کاری برای پیشگیری از گسترش ویروس کرونا

دستورالعمل ضدعفونی دفاتر کاری برای پیشگیری از گسترش ویروس کرونا

با توجه به این که ضدعفونی میزهای اداری و وسایل شخصی همکاران محترم ازمسایل مهم و زمان بر می باشد، پیشنهاد می کنم تمامی همکاران با استفاده از مواد ضد غفونی کننده مناسب (م...